ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1     TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 2. Afwijkingenvan deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 

ARTIKEL 2    AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN

 1. Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen. Herroeping door ons kan geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 2. Een overeenkomst komt, indien er geen aanbod van ons aan is voorafgegaan, tot stand wanneer wij binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht, deze bevestigen, dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

 

ARTIKEL 3      PRIJZEN

 1. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is overeengekomen. Verpakking voor zover gebruikt, is vrij.
 2. Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen.

 

ARTIKEL 4      LEVERING EN RISICO

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijnen zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling.
 2. De afnemer draagt het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag (tenzij deze opslag geschiedt in verband met afroeporders) en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor haar verricht door ons of in onze opdracht.

 

ARTIKEL 5      OMVANG WERKZAAMHEDEN

Alle met ons gesloten overeenkomsten omvatten ook werkzaamheden van derden. leveranties en uitbestedingen welke door ons redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren.

 

ARTIKEL 6      AFNAMEPLICHT

 1. De afnemer is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook beorepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
 2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde goederen aan de afnemer ter aflevering zijn aangeboden. doch aflevering onmogelijk is gebleken. De afnemer geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim, De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen.
 3. Al onze kosten voortvloeiende uit de afnameweigering komen voor rekening van de afnemer, zulks onverminderd onze overige rechten terzake van deze tekortkoming van de afnemer. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag. gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

 

ARTIKEL 7      REKLAME

 1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Heeft de afnemer niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op de vrachtbrieven en afleveringsbonnen. of dergelijke andere documenten als juist.
 2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der zaken c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de afnemer bij ons te zijn ingediend
 3. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 4. Zijn de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst of door verwerking het gebrek kan worden geconstateerd.
 5. Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

 

ARTIKEL 8      BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling binnen dertig dagen geschieden na de factuurdatum, levering van de goederen, of het verrichten van diensten, aan ons of op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.
 2. Bij het ingebreke blijven van betaling is van rechtswege en zonder in gebrekenstelling aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand te rekenen van de factuurdatum over het openstaande bedrag, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake.
 3. Indien afnemer in gebreke blijft de factuur te betalen,is de afnemer zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die wij maken ter incassering van onze vordering ongeacht de eerder bedoelde rentevergoeding, aan ons verschuldigd. onze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op ten minste 15% der hoofdsom te vermeerderen met de omzetbelasting, zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij In de kosten zijn vervallen: een en ander met een minimum van fl. 100,- te vermeerderen met omzetbelasting.
 4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

 ARTIKEL 9      EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door ons geleverde goederen en vervaardigde stukken blijven ons eigendom totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting, met inbegrip van rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, heeft voldaan. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen.
 2. Wij behouden ons het recht voor, alle goederen, waarop ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud berust, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst terug te nemen. De afnemer verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies der producten en alle eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade bij de levering over op de afnemer.

 

ARTIKEL 10    FAILLISSEMENT, ETCETERA

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement surseance van betaling of onder curatelenstelling van de afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in deze gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

 

ARTIKEL 11    VRIJWARING

Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen.

 

ARTIKEL 12    EXONERATIE

 1. Ingeval van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering, hoe dan ook, reikt onze aansprakelijkheid niet verder dan, en is aan onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar onze keuze. Voor het geval dat niet meer mogelijk is, zullen wij de geleverde zaken tegen terugbetaling var de koopsom terug nemen.
 2. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het In lid 1 van dit artikel bepaalde, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoorde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 13    OVERMACHT

 1. Storingen in de leverende fabriek of in ons bedrijf, in- en uitvoerverboden, maatregelen van overheidswege, beslaglegging en andere mogelijke vormen van overmacht ontslaan ons van de verplichting tot levering en sluiten iedere aanspraak op schadevergoeding, in welke vorm dan ook, uit.
 2. Ingeval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze als rechtvaardig voor ontbinding.

 

ARTIKEL 14    HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen, een verbintenis sluiten, is ieder dezer (rechts)personen aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit de overeenkomst voorvloeien.

 

ARTIKEL 15    GESCHILLEN

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen ter onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechter ter plaatse van onze vestiging, behoudens uiteraard het dwingende recht der wet.

 

ARTIKEL 16    TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.